Telefon: 0708958702

Krisplan NHRK

Krisplan NHRK
 
Vad är en kris?
Ordet kris betyder olika saker för olika människor.

För oss på NHRK är en kris en händelse som innebär att vår verksamhet inte kan bedrivas eller att vårt varumärke och förtroende är skadat, vilket innebär att vi förlorar medlemmar. Exempel på sådana händelser kan vara olyckor och dödsfall under ridning, sjukdom bland hästarna eller matförgiftning från mat i cafeterian.

Krispärmen
I sekretariatet, kafeterian och på expeditionen finns en krispärm. Innehållet skall vara känt av ridskolans personal. Vid tävling skall innehållet vara känt av tävlingsledningen och bemanningen i sekretariatet. Innehållet finns också på NHRKs hemsida. I pärmen finns en larmlista till krisgruppen med aktuella telefonnummer. Säkerhetsansvariga uppdaterar krispärmen.

Krisgruppen
Krisgruppen är styrelsen.

Krisgruppen:

  • larmas via telefonlista i krispärmen.
  • samlas i sekretariatet vid tävling och i kafeterian vid övrig tid.
    Mediaansvarig för NHRK är Ridhuschefen.

Vad gör vi när olyckan är framme?

1. En olycka händer, det kan t ex vara att en medlem blir sparkad.

2. Ring 112 vid akut olycka eller personskada. Instruktioner ges av 112.

3. Utse någon som möter räddningstjänsten (brandbil eller ambulans) vid infarten.

4. Utse någon som skriver dagbok.

5. Mediaansvarig för ridskolan kontaktas.

6. Information till publiken sker via högtalare.

Vid en större olycka eller vid dödsfall

1. Krisgruppen kallas in.

2. Krisgruppen sammanfattar läget och fördelar arbetsuppgifter.

  • mediaansvarig är Ridhuschefen
  • informationsansvarig för anställda, medlemmar och anhöriga.
  • någon som tar emot telefonsamtal
  • kontakter med sjukhus, polis, präst mm
  • kontakter med anhöriga
  • ta hand om besökare och funktionärer

Krisgruppen sammanfattar läget med jämna mellanrum.

Kontakt med kommunen tas för stöd och hjälp till anhöriga, vänner och anställda.

Att tänka på:
Före:

1. Krisgruppen och personal bör gå igenom olika scenarier. Det är alltid bra att diskutera eventuella åtgärder inom gruppen innan man hamnar i en stressituation.

Under:

1. Via 112 får man hjälp från brandkår, polis, ambulans och präst.

2. Kalla in de medlemmar av krisgruppen som är anträffbar.

3. Krisgruppen samlas i sekretariatet vid tävling. Om olyckan händer vid annan tid samlas krisgruppen i kafeterian.

4. En ledare utses.

5. Dagbok förs över den information vi får, de beslut vi fattar och de åtgärder vi vidtar.

Dagboken kan vara värdefull vid eventuell polis- och försäkringsutredning och även en

erfarenhet att dra lärdom av inför kommande kriser. Även kontakter med anhöriga noteras i

dagboken.

6. Anhöriga hänvisas till konferensrummet. Anhörigkontakt från krisgruppen följer med.

Efter:

1. Vid en persons dödsfall är det normalt polis eller präst som åker hem till de anhöriga och

lämnar dödsbudet muntligen. Föreningen skall aldrig överta den uppgiften.

2. Det är viktigt att stämma av läget kontinuerligt med alla deltagarna i krisgruppen. Det är lätt

att någon åtgärd glöms bort. Ny information kan komma och förändrar tidigare beslut.

3. Var beredd på att media kan höra av sig. Var klar på vad du ska säga. Mediaansvarig har ansvaret! Övriga ska hänvisa till mediaansvarig. Hur media hanteras står i krispärmen.

4. Kontakter tas med försäkringsbolag.

5. Styrelsen och anställd personal bör vara klar över att ett långsiktigt arbete vidtar efter de akuta insatserna. Händelsen bör analyseras och åtgärder bör vidtas så det inte händer igen. Ansvarig för analysen kan t ex vara säkerhetsansvariga.

6. Tänk på att dödsolyckor och allvarliga incidenter ska anmälas till Arbetsmiljöverket

 

Styrelsen