Telefon: 0708958702

Årsmötet på NHRK tisdag 27 februari 2024 kl 18:30 i cafét

2024-02-20

Tisdag den 27 februari 2023 kl. 18.30 i cafét

På dagordningen bl.a.
Valberednings förslag NHRK
Verksamhetsberättelse 2023
NHRK Revisionsberättelse 2023
• Utdelning av utmärkelser, årets ryttare NHRKs hederspris och NHRKs vandringspris.

Inga motioner från enskild medlem har inkommit
Medlemmar över 15 år är röstberättigade och kan vara med och påverka val av styrelsen och andra frågor.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
Inkomna motioner/frågor

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22 )
 17. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.

Efter mötets avslutande sker utdelning av utmärkelser.